Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami o zasiedzenie. O zasiedzeniu wiem wszystko! Jeśli jest możliwe wygranie sprawy o zasiedzenie, to ja jestem w stanie to osiągnąć. Prowadziłam setki spraw sądowych. Jeśli i Ty chcesz zasiedzieć nieruchomość, to masz szczęście, że trafiłeś na mój blog.
[Więcej >>>]

Zasiedzenie czy uwłaszczenie

Anna Błach06 lutego 202119 komentarzy

Pytanie: Zgodnie z księgą wieczystą właścicielami ziemi są osoby nieżyjące już ponad 60 lat. Od tego też czasu najpierw mój ojciec, a teraz ja uprawialiśmy te ziemie. Mój ojciec nie żyje i teraz już nikt nie pamięta czy była jakaś umowa, na podstawie której zaczął on uprawiać ziemie. Chciałbym w końcu uregulować stan prawny ziemi, przekazać ją synowi. Nie wiem czy złożyć wniosek o zasiedzenie czy o stwierdzenie, że mój ojciec nabył własność na podstawie z 1971 r. Ile kosztuje złożenie wniosku o uwłaszczenie?

Odpowiedź:

Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia nieruchomości na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw wiejskich rozpatruje obecnie sąd a nie organy gminy. W toku postępowania sąd rejonowy w drodze właściwych dla postępowania cywilnego środków dowodowych wyjaśnia okoliczności potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy, przede wszystkim czy zachodzą przesłanki przewidziane w art. l ustawy uwłaszczeniowej, w szczególności, czy nieruchomość, której wniosek dotyczy, wchodziła w skład gospodarstwa rolnego rolnika oraz czy był on w dniu 4 listopada 1971 r. jej samoistnym posiadaczem oraz na podstawie jakiej umowy. Postępowanie w tych sprawach jest wolne od opłat sądowych.

Natomiast co się tyczy zasiedzenia, to właściwy również będzie sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie jest stała i wynosi 2 tys. zł. Jeśli wnoszący uprawdopodobni swoją trudną sytuację majątkową i rodzinną może zostać zwolniony od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 176 kodeksu cywilnego, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania (np. w wyniku dziedziczenia), obecny posiadacz (np. spadkobierca) może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

W praktyce zdarza się, że sąd nie dopatrzy się przesłanek do stwierdzenia nabycia własności na podstawie ustawy uwłaszczeniowej, podczas postępowania potwierdzone zostanie zaś istnienie przesłanek do stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie albo też odwrotnie. Konieczna jest wtedy odpowiednia na okoliczności sprawy zmiana żądania.

Akt Własności Ziemi Podstawą wpisów prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej są także decyzje administracyjne wydane na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Akty Własności Ziemi wydawały organy administracji państwowej od dnia 4 listopada 1971 r. do dnia 6 kwietnia 1982 r. w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości rolnych, które bardzo często były przekazywane na podstawie umów pisemnych czy ustnych, bez zachowania formy aktu notarialnego. Od 6 kwietnia 1982 r. dotychczasowe kompetencje organów administracji przejęły sądy powszechne.

Zasiedzenie – czy warto?

Anna Błach25 stycznia 2021Komentarze (0)

Do mojej kancelarii przychodzą zarówno osoby, które spełniają przesłanki do zasiedzenia, jak i takie, którym brakuje zaledwie kilku lat do zasiedzenia. Czy warto było prowadzić sprawy o zasiedzenie?

Zastanówmy się zatem jakie są zalety zasiedzenia.

Posłuchaj…

Zasiedzenie – czy warto?

Posiadacz nie ma wielu praw, przede wszystkim musi wydać nieruchomość na każde żądanie właściciela.

Tylko przeprowadzenie sprawy o zasiedzenie gwarantuje pełne prawa właścicielskie chronione w Konstytucji.

Jedynie orzeczenie w sprawie o zasiedzenie stwierdza, że osoba w nim wskazana jest właścicielem nieruchomości.

Mając takie orzeczenie można założyć księgę wieczystą.

Dalej, nieruchomość posiadającą urządzoną księgę wieczystą można sprzedać za kwotę znacznie wyższą niż taka, która księgi nie posiada.

Dzięki księdze wieczystej można również zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Dopiero gdy masz sądownie stwierdzone zasiedzenie możesz przestać bać się, że formalny właściciel lub jego następca w każdej chwili odbierze Ci nieruchomość!

Zasiedzenie – inne korzyści

Taką nieruchomość odziedziczą po Tobie spadkobiercy lub możesz przekazać ją jeszcze za życia w darowiźnie, czy w formie umowy dożywocia w zamian za opiekę na stare lata.

Jeśli jesteś posiadaczem samoistnym nieruchomości w złej wierze (a tak niestety jest najczęściej), oficjalny właściciel może żądać od Ciebie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości.

Wysokość takiego wynagrodzenia odpowiada zwykle rynkowej wysokości czynszu najmu lub dzierżawy i można się go domagać co do zasady nawet za 6 lat wstecz.

Jaki jest koszt zasiedzenia - wyjasnia adwokat Anna Błach

Dalej, oficjalny właściciel będzie mógł też żądać zwrotu wartości tak zwanych pożytków jakie jego rzecz przynosiła, nawet za 6 lat wstecz.

Pożytki to są wszelkie korzyści jakie osiągnął posiadacz z ruchomości np.  plony zebrane z nieruchomości, drewno z lasu, czynsz uzyskany z najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Jeśli zrezygnujesz z zasiedzenia to nie tylko stracisz nieruchomość, ale dodatkowo będziesz narażony na wydatki na rzecz formalnego właściciela tj. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy, zwrotu wartości uzyskanych pożytków .

A jeśli jesteś posiadaczem samoistnym w złej wierze, nie będziesz mógł żądać zwrotu pieniędzy, które wydałeś na utrzymanie nieruchomości w należytym stanie.

Zasiedzenie w dobrej wierze

Anna Błach16 grudnia 2020Komentarze (0)

Dobra wiara nie stanowi przesłanki gwarantującej nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jednak niewątpliwie ma znaczenie, bowiem w przypadku dobrej wiary możliwe jest zasiedzenie nieruchomości już po 20 latach nieprzerwanego posiadania.

***

Poprzednim razem opowiedziałam Ci o tym, co to jest zasiedzenie w złej wierze, a dziś dowiesz się, co to jest DOBRA WIARA i zasiedzenie w dobrej wierze. A także ile lat trzeba czekać, aby zasiedzieć w ten sposób nieruchomość.

Posłuchaj …

Zasiedzenie w dobrej wierze

Najpierw przepisy. Zgodnie z art. 172 § 1 kc:

posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20 jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

W ogólnym rozumieniu wyżej przywołanego przepisu, jak to szerzej wyjaśniłam w poprzednim artykule, dotychczasowy właściciel, który rzeczą się nie interesuje traci jej własność bez żadnego wynagrodzenia na rzecz osoby, która posiada i włada rzeczą jak właściciel.

Zasiedzenie służy zatem usankcjonowaniu trwającego przez dłuższy czas stanu faktycznego innego niż wynikałby ze stanu prawnego.

Dodatkowo zasiedzenie jest konstrukcją potwierdzającą, że długotrwałe niewykonywanie prawa przez uprawnionego jest stanem niekorzystnym i prowadzi do utraty tego prawa. 

Upływ czasu to podstawa

Podstawową przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu – w tym przypadku ustawodawca w kontekście biegu terminów zasiedzenia stosuje pojęcie dobrej i złej wiary, w zależności od której posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność stosownie po dwudziestu lub trzydziestu latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości.

Jak wynika z powyższego:

dobra wiara nie stanowi przesłanki determinującej nabycia własności nieruchomości, jednak niewątpliwie ma znaczenie, bowiem w przypadku dobrej wiary możliwe jest zasiedzenie nieruchomości po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania. 

Ciekawą kwestią istnienia dobrej wiary jest moment jej oceny.

Otóż momentem, który decyduje o istnieniu dobrej lub złej wiary jest chwila, z jaką zainteresowany wszedł w posiadanie nieruchomości.

Okazuje się, że dla ustawodawcy nie ma znaczenia, czy w późniejszym czasie w świadomości posiadacza zaszły jakieś zmiany, które warunkowałyby zmianę wiary posiadacza z dobrej na złą.

Jaki jest koszt zasiedzenia - wyjasnia adwokat Anna Błach

Posiadanie usprawiedliwione

Zauważyć należy, że kodeks nie definiuje pojęcia dobrej albo złej wiary, jednak pojęcie to należy rozumieć jako pewien stan świadomości posiadacza jako usprawiedliwiony lub nieusprawiedliwiony – w przypadku złej wiary – okolicznościami.

Nieostrość pojęcia pozwala na każdorazową ocenę sytuacji z perspektywy konkretnego stanu faktycznego pojęcie stanowi rodzaj klauzuli generalnej.

W przypadku oceny, czy zachodzą przesłanki do nabycia własności w drodze zasiedzenia, dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że:

przysługuje mu takie prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje.

Dobra wiara to stan psychiczny polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu o istnieniu prawa lub stosunku prawnego.

Jeżeli posiadacz nie wie on o tym, że nie przysługuje mu prawo własności, a przeświadczenie to nie wynika z jego niedbalstwa, należy rozumieć, że jest on posiadaczem w dobrej wierze.

Dobra wiara jest domniemana

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze funkcjonujące w prawie cywilnym domniemanie dobrej wiary.

Zgodnie z art. 7 kc:

Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary,

natomiast w myśl art. 6 kc:

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne,

wobec czego wykazanie istnienia złej wiary analogicznie ciąży na osobie, która żąda takiego wyłączenia.

A zatem, podsumowując, dopóki zła wiara nie zostanie wykazania, można powoływać się na istnienie dobrej wiary.

Masz pytania czy wątpliwości? Koniecznie zapytaj mnie bezpośrednio:

Zasiedzenie w złej wierze

Anna Błach15 grudnia 2020Komentarze (0)

Dopuszczalne jest nabycie własności przez osoby, które od samego początku, tj. wejścia w posiadanie nieruchomości, zdawały sobie sprawę, że władanie przez nich rzeczą nie ma żadnej podstawy prawnej, a zatem były w złej wierze. 

Wydaje Ci się to niesprawiedliwe, czy nieracjonalne?

Posłuchaj…

Zasiedzenie w złej wierze w kodeksie cywilnym

W myśl art. 172 § 2 kc, po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Jak już wyjaśniałam w poprzednim artykule, podstawową przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu – w tym przypadku ustawodawca w kontekście biegu terminów zasiedzenia stosuje pojęcie dobrej i złej wiary, w zależności od której posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność stosownie po 20 lub 30 latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości.

Jak wynika z powyższego dobra wiara nie stanowi przesłanki determinującej nabycia własności nieruchomości, jednak niewątpliwie ma znaczenie, bowiem w przypadku dobrej wiary możliwe jest zasiedzenie nieruchomości po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania.

A zatem:

Zła wiara nie wyklucza możliwości zasiedzenia
nieruchomości, natomiast wydłuża termin
zasiedzenia do lat 30

Podobnie jak w przypadku dobrej wiary, przepisy nie definiują pojęcia złej wiary. Należy jednak przyjąć, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, że zła wiara jest stanem psychicznym polegającym na pozytywnej wiedzy lub niedbalstwie w tym zakresie.

Najprościej rzecz ujmując – w złej wierze pozostaje ten, kto wie albo wiedzieć powinien, że prawo własności nie przysługuje jemu, lecz innej osobie.

Dopuszczalne jest zatem nabycie własności przez osoby, które od samego początku, tj. wejścia w posiadanie nieruchomości, zdawały sobie sprawę, że władanie przez nich rzeczą nie ma żadnej podstawy prawnej.

Ponadto, w judykaturze spotyka się pogląd, że jeżeli przemawiają za tym, przez wzgląd na szczególne okoliczności, zasady współżycia społecznego, to w pewnych sytuacjach należy traktować posiadacza w zlej wierze na równi z posiadaczem w dobrej wierze. 

Przykład:

Przykładem posiadacza samoistnego w złej wierze może być osoba, która zakupiła nieruchomość bez dochowania formy aktu notarialnego, czyli w tzw. nieformalny sposób lub spadkobierca, który objął w posiadanie nieruchomość – niezależnie od tego czy miał akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku – pomimo wiedzy, iż oprócz niego istnieją jeszcze inni spadkobiercy powołani do dziedziczenia z ustawy.

Jeśli nie wiesz, czy jesteś posiadaczem nieruchomości w złej, czy w dobrej wierze, napisz do mnie. Wspólnie to ustalimy.

Czy można zasiedzieć udział w nieruchomości? 

Dla zasiedzenia części nieruchomości konieczne jest wystąpienie wystarczająco długiego okresu posiadania samoistnego całej nieruchomości.

Szczegółów dowiesz się poniżej.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości
orzeczenia

Możliwość nabycia przez zasiedzenie ułamkowych udziałów (wszystkich lub niektórych) w prawie własności nieruchomości jest od dawna akceptowana w orzecznictwie. Zobacz na przykład:

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 lipca 2014 r. V CSK 473/13

Zasiedzenie ułamkowych udziałów we współwłasności nieruchomości możliwe jest także wówczas, gdy ktoś pomimo tego, że jest właścicielem tylko części nieruchomości, to włada nią całą.

ZasiedzenieBy zasiedzieć nieruchomość, w posiadacz winien uwidocznić swoje władztwo właścicielskie nad daną nieruchomością także wobec pozostałych współwłaścicieli.

Aby móc stwierdzić samoistność posiadania koniecznym jest zaistnienie takich przesłanek jak: faktyczne władztwo nad rzeczą oraz chęć posiadania rzeczy tak, jakby zasiadujący był jedynym i wyłącznym właścicielem.

Bowiem o charakterze posiadania nie decyduje stan prawny, na podstawie którego rzecz została objęta we władanie, ale…

Sposób władania nieruchomością

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wskazuje, iż wymóg samoistnego posiadania jest zrealizowany również w przypadku, kiedy posiadacz wie, że nie jest właścicielem, lecz chce posiadać rzecz i ją posiada w sposób taki, jakby był jedynym właścicielem.

Jest świadomy tego, że wykonywane prawo mu nie przysługuje, ale pomimo tego włada całą rzeczą.

A zatem o samoistności posiadania decyduje i rozstrzyga stan woli i jej uzewnętrznienie przez posiadacza.

Władanie nieruchomością

Przykładowo o posiadaniu samoistnym nad całą nieruchomością w tym udziałem  innego współwłaściciela mogą świadczyć:

  • wyłączne korzystanie z budynku  znajdującego się na nieruchomości,
  • decydowanie o sposobie korzystania z tej nieruchomości bez zwracania się o zgodę do pozostałych współwłaścicieli,
  • pokrywanie w całości podatku od nieruchomości.

Dla zasiedzenia części nieruchomości konieczne jest wystąpienie wystarczająco długiego okresu posiadania samoistnego całej nieruchomości.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwala doliczyć okres wcześniejszego samoistnego posiadania całej nieruchomości, która dopiero później stała się przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych.

Co oznacza, iż w przypadku tego rodzaju zasiedzenia możliwe jest także doliczenie okresu posiadania poprzednika prawnego.

Masz pytanie? Napisz bezpośrednio do mnie, korzystając z wygodnego formularza: